„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

22.05.2020

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост – сгради

19.05.2020

„ДКЦ ХХХ – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения

18.05.2020

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – работилница, находящо се в сутерена на сградата на ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

11.05.2020

Район „Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

07.05.2020

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на: кабинети, помещения и оптика

07.05.2020

Район „Нови Искър” обявява публично оповестен конкурс за лекарски кабинет и манипулационна

04.05.2020

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, р-н „Кремиковци“

16.04.2020

Район „Младост“ удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4082.6095, УПИ V, кв. 5, м. “Младост 1“, админ. адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. “Д-р Стоян Чомаков“, спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект за разпространение на вестници и списания

15.04.2020

„Метрополитен” ЕАД удължава сроковете за участие в Kонкурс за отдаване под наем на обект: „Рекламни места в метровагоните на софийското метро” (трета обява)

15.04.2020