Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособена група от функционално свързани помежду си помещения с предназначение „ведомствено заведение за хранене“

01.07.2020

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – помещение за стоматологичен кабинет

30.06.2020

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за поставяне на банкомат и кафе, срокът за подаване на офертите е продължен

29.06.2020

Столична община обявява конкурс за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафене) на ет. 5 от административна сграда на Столична община, находяща се на ул. „Московска” № 33

25.06.2020

"ДКЦ V – София" ЕООД открива конкурс за отдаване под наем на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД

24.06.2020

"Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на "Втора МБАЛ – София" ЕАД

16.06.2020

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, предназначено за аптека

12.06.2020

Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г.

11.06.2020

"Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на приземно помещение на ул. “Българска морава” № 2 – за кафе-клуб

11.06.2020

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот: едноетажна сграда на ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД

11.06.2020