Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – общинска собственост – за разполагане на преместваем обект – павилион за услуги и търговска дейност

29.10.2020

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион

27.10.2020

„Пета МБАЛ – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект за операционна и кабинет

26.10.2020

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса

26.10.2020

„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, находящо се в сградата с административен адрес: бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 за медицински кабинет – II етаж (кабинет 211)

23.10.2020

„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения (аптека, стоматологичен кабинет и др.), находящи се в сградата с административен адрес бул. “Евлоги Георгиев“ № 108

21.10.2020

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

21.10.2020

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, със специфично конкурсно условие – за частно училище

20.10.2020

Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. „Софийска“, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)"

14.10.2020

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор

05.10.2020