„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“

03.08.2020

Район „Нови Искър“ обявява удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, за стоматологичен кабинет

03.08.2020

Район "Подуяне" обявява конкурс „Столово хранене и бюфети – 2020“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища

01.08.2020

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци” – за стоматологичен кабинет

29.07.2020

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за складова база

29.07.2020

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности

20.07.2020

"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар

15.07.2020

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се в м. ”Разсадника – Бежанци”, бул. ”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти

13.07.2020

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за вендинг машини за кафе, закуски, фреш и банкомат

03.07.2020

Район “Слатина” обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни, считано от 01.07.2020 г., на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект, част 2 в сграда № 5 (хидрофор)

01.07.2020