Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

29.10.2019

Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район “Подуяне”

24.10.2019

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение: за временен открит паркинг, до започване на действия по реализиране на предвидените по ПУП мероприятия, за срок не по-дълъг от 10 (десет) години

22.10.2019

Район „Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион

21.10.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на имот, терен – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за паркинг"

21.10.2019

Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20"

17.10.2019

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

16.10.2019

Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост – терен (част от тротоар) за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), за “Ключарски услуги”

15.10.2019

„Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от свой недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност и кухненско помещение

11.10.2019

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда № 1, с идентификатор 87401.7501.1.7, находящ се в с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 24, ет. 1, р-н „Кремиковци”

04.10.2019