„ДКЦ XXX - София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, за логопедичен кабинет

27.02.2019

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в кв. "Суходол"

27.02.2019

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящ се в с. Лозен, за образователен център

27.02.2019

Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за складови нужди

25.02.2019

Район „Студентски“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - части от недвижим имот - публична общинска собственост, разположени в сградата на 8. СУ „Васил Левски“

25.02.2019

„ДКЦ ХХ - София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ - София” ЕООД дейности

21.02.2019

"ДКЦ 12 - София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за зъботехническа лаборатория и кафе

20.02.2019

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в р-н “Студентски”

20.02.2019

Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м, за самостоятелен обект в сграда

19.02.2019

Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти

18.02.2019