Район "Слатина" обявява удължаване на срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на ученически столове и бюфети по обособени позиции

21.03.2019

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на 25 зарядни станции/50 зарядни точки за електрически превозни средства (на 25 локации) в Столична община

20.03.2019

Район „Красна поляна” продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост, представляващ преместваем обект за търговия с промишлени стоки

20.03.2019

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (помещение) в сграда в гр. София, р-н “Студентски”, ж.к. “Младост 1”, кв. 44

20.03.2019

„Метрополитен“ ЕАД - СО, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър

20.03.2019

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, с предназначение за ползване „за търговска дейност“

19.03.2019

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 9 (девет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант)

18.03.2019

Район „Искър” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в ж.к. „Дружба 1”, с предназначение „за кафе клуб"

15.03.2019

Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - за ученически бюфет, находящ се в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

14.03.2019

Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - за ученически стол, находящ се в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

14.03.2019