Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, намиращ се в трафопост, целият с площ от 168,00 кв. м, състоящ се от помещение за високо напрежение и клуб – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, местност „Разсадника – Бежанци”

12.08.2019

„ДКЦ VII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелени обекти, находящи се на втори етаж

12.08.2019

Район "Оборище” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София

12.08.2019

"ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение (кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на ,ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности)

09.08.2019

Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на постройка, находяща се в градината на църква „Св. Седмочисленици“, за подземна обществена тоалетна

09.08.2019

Район „Нови Искър“ обявява конкурс за: "Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Мировяне, с. Негован и с. Световрачене“

09.08.2019

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“

08.08.2019

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на реални части от имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Кремиковци”, предоставени за управление на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, за разполагане на вендинг автомати

07.08.2019

"ДКЦ ХХХ – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на аптека

07.08.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 153. Спортно училище „Неофит Рилски“, за ученическо столово хранене

05.08.2019