Район „Подуяне" обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти - частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, находящи се на територията на СО - район „Подуяне“

30.04.2019

Район "Оборище" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ ученически стол и бюфет, находящ се в сградата на 112. Основно училище „Стоян Заимов" и I-ва Английска езикова гимназия

25.04.2019

Район „Красно село" обявява конкурс за: „Столово хранене – в сградата на 132. СУ „Ваня Войнова”, ж.к. „Славия“, бул. „Цар Борис III” № 128

24.04.2019

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект (павилион), находящ се в кв. "Драгалевци"

22.04.2019

„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти

22.04.2019

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на района

22.04.2019

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения: зала, кафене и кабинет № 8

17.04.2019

Район "Слатина" обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение с предназначение – за тоалетна

17.04.2019

Район "Изгрев" обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Столово хранене и бюфет 2019"

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 100. ОУ „Найден Геров”

15.04.2019