Район “Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо бюфетно хранене в 100. ОУ „Найден Геров”, находящо се на ул. „Иван Йосифов” № 68, с площ 31,00 кв. м

23.05.2019

Район “Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо бюфетно хранене в 29. СОУ „Кузман Шапкарев” находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20, площ 37,79 кв. м

23.05.2019

Район “Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо бюфетно хранене в ПГИИ „Проф. Николай Райнов”, ученически бюфет с площ 32,00 кв. м

23.05.2019

Район “Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 100. ОУ „Найден Геров” – ученически стол с площ 43,00 кв. м

23.05.2019

Район “Сердика“ удължава с 15 дни подаване на оферти за конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СОУ

23.05.2019

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство "София” и ТП „Държавно ловно стопанство "Витиня”

22.05.2019

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ терен с обособена площ от 2200,00 кв. м, и специфично конкурсно условие – за временен открит паркинг, попадащ в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.911, находящ се в гр. София, район „Илинден”, кв. „Гевгелийски“

22.05.2019

Район „Изгрев” обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев”

20.05.2019

Район "Изгрев" удължава срока за подаване на документи за публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”, 105. СУ „Атанас Далчев” и 11. ОУ „Св. Пимен Зографски”

17.05.2019

„ДКЦ ХV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти: кафе, аптека, книжарница, оптика, ателие и кабинети

16.05.2019