Заглавие Дата на публикуване
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда № 1, с идентификатор 87401.7501.1.7, находящ се в с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 24, ет. 1, р-н „Кремиковци” 04.10.2019
ВиК ЕАД – София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти: гаражна клетка, помещения, незастроен терен, складово помещение, час от подземен гараж, паркови места за автомобили и др. 03.10.2019
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности 02.10.2019
Район "Илинден" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, със специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност 01.10.2019
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване на свои недвижими имоти: с площ от 64,10 кв. м в гр. София, р-н "Средец", с предназначение – за бирария, както и имот с площ от 1 850 кв. м в р-н "Връбница" – за открит паркинг 01.10.2019
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за части от имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за пощенски услуги 27.09.2019
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование 26.09.2019
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на документи относно конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за поставяне на 10 бр. преместваеми обекти (павилиони) 26.09.2019
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на район „Кремиковци” 25.09.2019
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 20.09.2019