Район "Банкя" открива публичен търг с явно наддаване за продажба на два поземлени имота с местонахождение с. Иваняне

16.11.2017

Район „Красна поляна“ удължава срока за подаване на оферти на конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене

15.11.2017

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет

15.11.2017

"ДКЦ V – София" обявява конкурс за отдаване под наем на десет помещения (лекарски кабинети)

15.11.2017

"ДКЦ XXIV – София" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за ползване под наем на помещения – стоматологични кабинети

14.11.2017

Район СТУДЕНТСКИ обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 55-то СУ "Петко Каравелов"

10.11.2017

"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

10.11.2017

“ДКЦ XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот за поставяне банкомат, кафеавтомат и рекламни съоръжения

07.11.2017

“ДКЦ 14 – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет № 301

06.11.2017

„Пазари – Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

06.11.2017