Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен за разполагане на преместваеми съоръжения от 24,0 кв.м.

12.04.2017

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на две самостоятелни помещения в постройка

10.04.2017

ДКЦ VIII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на лекарски кабинети, остъклени регистратури, помещения в сутерен и гаражни клетки в сградата на дружеството

06.04.2017

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот

06.04.2017

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за реализиране на строителството на части от жилищен блок №145 В срещу обезщетение с равностойни обекти върху общински имот

05.04.2017

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци с обща маса 8 240.171 т

04.04.2017

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 11 кв.м.

04.04.2017

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за организиране на ученическо столово хранене - павилион с площ 10 кв.м., находящ се в двора на 159 ОУ „Васил Левски”

21.03.2017

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда със смесено предназначение, район Овча купел

21.03.2017

Пета МБАЛ – София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на кабинет на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години

17.03.2017