Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на недвижим имот – публична общинска собственост

18.08.2017

Район Надежда удължава конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по схеми № 2 и № 11 за разполагане на преместваеми обекти

16.08.2017

Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. "Монтевидео" № 21, включен в капитала на Четвърта МБАЛ - София ЕАД

15.08.2017

Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5000 кв.м за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност

14.08.2017

ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска / дентална / медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на центъра дейности

10.08.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост

10.08.2017

Столична община обявява тръжна процедура с явно наддаване за продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

09.08.2017

Район „Подуяне” удължава срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост на територията на района

07.08.2017

Топлофикация София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

04.08.2017

ДКЦ V - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, за умения по спортни танци и упражнения по укрепваща физкултура

02.08.2017