Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с предназначение „за сервизни услуги“

28.12.2017

„Метрополитен” ЕАД съобщава, че прекратява конкурс за отдаване под наем на рекламни елементи

28.12.2017

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет

22.12.2017

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, представляващи терени за разполагане павилиони по типови проекти

22.12.2017

Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в училищната сграда на 179-то ОУ „Васил Левски“ – с. Доброславци, за организиране на ученическото столово хранене и бюфет

22.12.2017

Район „Красно село” удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда на района

22.12.2017

Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на помещение (бивш ресторант)

21.12.2017

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет

21.12.2017

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на Клубно помещение към трафопост в сграда № 7

19.12.2017

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“

18.12.2017