Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

29.10.2010

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци"

26.10.2010

Район "Панчарево" провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти, находящи се в с.Кривина, ул.”Демокрация” №2

25.10.2010

Район "Илинден" продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на обособена част от имот часта общинска собственост - терен с площ от 70 кв.м., находящ се в район „Илинден”

25.10.2010

Район "Илинден" продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот - помещение - 16 кв.м. /зъболекарски кабинет/, находящо се в 45-то ОУ „Константин Величков”, район „Илинден”

25.10.2010

Район „Банкя" удължава срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три /години на част от свободен недвижим имот - публична общинска собственост, място за разполагане на 1 бр. кафе автомат, находящо се в административната сграда на район "Банкя"

18.10.2010

Столична община обявява търг с явно натдаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Траянови врата” № 5, ет.2, район „Триадица” със застроена площ 84.53 кв.м.

15.10.2010

„ДКЦ 11-София” ЕООД, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, магазин /кабинет кинезитерапия/, находящ се в град София, район „Възраждане”

12.10.2010

Район „Връбница” продължава срока за приемане на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на помещение - част от стопанска сграда в с. Волуяк /бивша баня/

08.10.2010

Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно нежилищно помещение - частна общинска собственост, изградено на І-вия етаж в сградата с административен адрес: гр.София, Район “Триадица”, кв.”Иван Вазов”, ул.”Д-р Стефан Сарафов” №7

05.10.2010