Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се на втори етаж в сградата на здравна служба - с. Лозен, район „Панчарево”

18.11.2010

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден”

16.11.2010

Район "Оборище" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за временен охраняван паркинг, за срок до реализиране на предвидените по ЗРП мероприятия, но не повече от 5 /пет/ години, на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост

16.11.2010

Район "Оборище" провежда конкурс за отдаване под наем за временен охраняван паркинг, за срок до реализиране на предвидените по ЗРП мероприятия, но не повече от 5 /пет/ години, на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, ул. Буная 1-7

15.11.2010

Медицински Център XXXI ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за дентална медицина, находящо се на III етаж, в сградата на дружеството

12.11.2010

Район "Подуяне" удължава срока за подаване на нови оферти за конкурс "У-1-2010", за отдаване под наем на обекти в 24 СОУ "П.Кр.Яворов" и 124 ОУ "Васил Левски"

12.11.2010

Район „Лозенец” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 6 (шест) учебни помещения, 3 (три) административни помещения, коридор и санитарни помещения, находящи се в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44 на територията на район „Лозенец”

11.11.2010

„ДКЦ 11-София" ЕООД обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост - магазин /кабинет кинезитерапия/, находящ се в град София, район „Възраждане", бул. „Александър Стамболийски" № 127. вх. „А"

09.11.2010

„ДКЦ 11-София” ЕООД обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост - магазин /кабинет кинезитерапия/, находящ се в град София, район „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” № 127, вх. „А”

03.11.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в кв.Суходол, здравната служба, за аптека-дрогерия

03.11.2010