Район “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на свободен нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул.”Славовица”

05.10.2010

Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, находящо се в с. Лозен, ул.”Янко Панайотов” № 38, район „Панчарево”

29.09.2010

Район „Връбница” продължава срока за приемане на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение - част от стопанска сграда в с. Волуяк

28.09.2010

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически столове и бюфети в учебни заведения на територията на район "Подуяне"

20.09.2010

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терени частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Илинден”

14.09.2010

“Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на паильон и преместваем обект за търговска дейност на територията на болницата

13.09.2010

Район „Банкя” удължава срока на обявявения конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се в 78 СОУ, район "Банкя" за организиране на ученическо столово хранене

13.09.2010

Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три / години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на район "Банкя"

13.09.2010

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Кумановски бой” № 1, район „Надежда”, с площ 360 / триста и шестдесет/ кв.м.

13.09.2010

Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обекти в 71 СОУ „П. Яворов" - с. Казичене за организиране на ученическото столово хранене

13.09.2010