Назад

Консултативен съвет ДЕЦАТА НА СОФИЯ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ „ДЕЦАТА НА СОФИЯ”
 

Консултативен съвет „Децата на София” е колективен, постоянно действащ консултативен орган към Столична община, който осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Столичен общински съвет и разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на КСДС.
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- Осъществява политиката на Столична община за закрила и повишаване благосъстоянието на децата, живеещи на територията на СО.

- Обединява и координира усилията на държавните и общинските органи и организации за създаване на условия на децата от СО да растат и да се развиват в сигурна среда с много възможности, така че всяко дете да може да реализира пълния си потенциал и за превръщането на столицата в един гостоприемен за децата град.

- Проучва състоянието и проблемите на децата и семействата с деца на територията на СО, извършва наблюдение и оценка на изпълнението на всички аспекти от политиката за благосъстоянието на децата, осъществявана на територията на СО.

- Обединява и координира усилията на държавните и общински органи и организации и неправителствените организации за реализиране на общинската и държавни политики за благосъстоянието на децата в столицата, както и да планира мерки за насърчаване на надарените деца.

- Съдейства при разработването на стратегически документи за закрила и повишаване на благосъстоянието на децата, живеещи на територията на СО и да наблюдава тяхното изпълнение чрез индикатори за напредъка и индикатори за постигане на заложените цели.

- Разработва всяка година програма за дейността си, да съблюдава нейното изпълнение чрез индикатори за постигане на заложените цели.

- Изготвя ежегоден доклад „Децата на София”, описващ състоянието и проблемите на децата и семействата на територията на СО и оценяващ напредъка в изпълнението на политиката за закрила на децата на територията на СО и резултатите от нея, както и да отправя препоръки към държавните и общински органи и организации и неправителствените организации за нейното подобряване.

- Създава контакти и осъществява трайни връзки при организиране на съвместни мероприятия с организации, извършващи подобна дейност в страната и чужбина.

- Провежда семинари и курсове за обучение и квалификация на специалистите и преподавателите, ангажирани във формите и методите на обучение на деца и работа с деца.

- Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от значение за благосъстоянието на децата в София и имат отношение към реализирането на общинската политика в тази област.

- Следи за изпълнението в срок и по приоритети на Програмата за благосъстоянието на децата в София по т.1.

- Подпомага Столична община при изработването на стратегии, програми и проекти за благосъстоянието на децата в София.

- Ежегодно прави писмен отчет до Столична община и пред Столичен общински съвет за дейността си.


СЪСТАВ:

КС „Децата на София” се състои от представители на администрацията на Столична община и общински съветници, представители от следните постоянни комисии: ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по образование, наука, култура и вероизповедания, ПК за ДМСТ, ПК по обществен ред и сигурност, представители на държавни и регионални институции, имащи отношение към реализирането на политика за закрила на децата, неправителствени организации и социално-икономически партньори.

- Съставът на КС се определя по предложение на кмета на СО, по предложения на ПК към СОС и се утвърждава от Столичен общински съвет. Персонални промени се извършват по предложение на кмета и се утвърждават от СОС.

- Председателят свиква и ръководи заседанията, определя и отговаря за спазването на дневния ред, ръководи текущата работа и спазването на правилника, организира и контролира изпълнението на решенията.

- Протоколите от заседанията се водят от Секретаря.
 

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

КСДС провежда редовни и при възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност, извънредни заседания.

- Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на четири месеца.

- Членовете се канят писмено – по пощата, електронна поща, факс или по телефона поне една седмица преди провеждане на редовно заседание. Заседанията се считат за редовни, когато присъстват най-малко половината плюс един от общия брой от членовете на съвета.

- Решенията на КСДС се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на присъстващите членове.

- Решенията, становищата и предложенията се представят на кмета на Столична община.

Консултативният съвет „Децата на София” разчита на всички граждански структури от състава да се представят на сайта на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и да информират столичани за своите действия и намерения по отношение на децата и младите хора в столичния град.