Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. „Разсадника-Коньовица“

28.03.2024

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на: "Виза за проучване и проектиране на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, издадена от гл. архитект на Столична община на 12.03.2024 г., в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. „Красна поляна”

27.03.2024

Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ Х-476, отреден за магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма, с. Подгумер

15.03.2024

Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв. 3-А, нов УПИ VIII-76„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, район „Младост“, СО, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗУТ

05.03.2024

Район "Студентски" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП - ИПРЗ в териториален обхват за нов УПИ I-за образование - общественообслужващи функции на ВУЗ, нов УПИ VIII-500,4190 “за жс и коо”, промяна на уличната регулация на улица между о.т. 81-о.т. 178, и изменение на регулационните граници на контактен УПИ III-З839 кв. 111, м. „Студентски град“

01.03.2024

Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане: "Проект за ПУП-ИПУР-изменение на плана за ул. регулация - за улица по о.т.180-о.т.181-о.т.182-о.т.183-о.т.183-о.т.183 нова, за образуване на нова улица между о.т.179-о.т.181а/нова/-о.т.183а/нова/-о.т.183/нова/ и контактни УПИ I-131,УПИ III-133,УПИ V-135,УПИ XI-631,УПИХН-627 и УПИ XIII-632 от кв.12 по плана на с. Мировяне

01.03.2024

Район „Банкя” обявява обществено обсъждане за представяне на: „Проект за благоустрояване в ПИ с идентификатор 02659.2194.320 и ПИ с идентификатор 02659.2251.26 по КККР на гр. Банкя – изграждане на чешма и реновиране на арка пред входа на „Алея на здравето“ в м. „гр. Банкя“, р-н „Банкя“, СО”

01.03.2024

Район „Връбница” обявява обществено обсъждане на: "Проект за схема за поставяне на преместваеми обекти (каравана за бързо хранене и химическа тоалетна) в ПИ с идентификатор 68134.2819.2055 по КККР на гр. София, част от УПИ V „за парк“, кв. 1, м. "Северен парк" – Гробищен парк "Бакърена фабрика"

01.03.2024

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 21.02.24 год., в ПИ с идентификатор 68134.1108.115, УПИ I-за ОЖС и КОО, кв. 26, м. ж.к. „Красна поляна”

27.02.2024

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 14.02.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60Б, м. „Разсадника-Бежанци”

27.02.2024

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...