Район „Лозенец"обявява провеждане на обществено обсъждане на схема за поставяне на преместваем обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.901.839 по КККР, м. „Лозенец II част“

29.05.2023

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на: "Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – План-извадка на УПИ 1Х-1362-"за КОО", кв. 18,. м. ж.к. "Люлин-6 м.р.” по отношение на ПИ с идентификатор 68134.4360.383 по КККР на район "Люлин” за образуване на нов УПИ IX-383-"за ЖС", кв. 18

25.05.2023

Район на „Слатина“ обявява процедура по обществено обсъждане на: „Представяне на проект за изграждане паметник на дядо Добри – символ на Доброто, в парк „Гео Милев“, СО – район „Слатина“, гр. София

23.05.2023

Район "Младост" обявява обществено обсъждане за представяне на Проект за въвеждане на еднопосочно движение около бл. 61 в ж.к. “Младост-1“, в участъка между ул. „Сто усмивки“ и ул. „Методи Андонов“, р-н „Младост“, гр. София“

10.05.2023

Обществено обсъждане във връзка с представяне на проект за (ПУП)- изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в кв.103 и сервитут на топлопровод на м. „Слатина - Христо Смирненски“, район „Слатина“

09.05.2023

Район „Лозенец" съобщава за провеждане на обществено обсъждане на проект за виза по чл. 55 от ЗУТ за инвестиционно проектиране на временен обект – детска площадка за игра

28.04.2023

Район „Красна поляна” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на комбинирана спортна площадка в УПИ I-за ОЖС и магазин, кв. 100, м. „Разсадника-Коньовица”

27.04.2023

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за "ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I-„за лесопарк“ за създаване на самостоятелен урегулиран поземлен имот: УПИ Х-979 „за ЖС“, кв. 123, гр. Банкя, район „Банкя“

13.04.2023

Район на „Триадица“ обявява процедура по дигитално обществено обсъждане на проект: „Еднопосочност на улици, заключени в карето между бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Марин Големинов“, ул. „Ген. Иван Колев“ и ул. „Димитър Манчев“, в кв. „Кръстова вада“, гр. София“

13.04.2023

Район на „Слатина“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Виза за инвестиционно проектиране на „Спортна площадка“ в ПИ с идентификатор 68134.705.277, (попадащ в УПИ ХII-„за озеленяване“), кв. 244, м. „Слатина" - "Христо Смирненски“, СО – район „Слатина“

28.03.2023

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...