Район „Младост” обявява процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I- 239, 242, 668, 6153 „за озеленяване“, кв. 2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал. 7, т. 1 от ЗУТ и чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО

11.06.2021

Район „Младост“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I – 239, 242, 668, 6153 „за озеленяване“, кв. 2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО

08.06.2021

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. "Симеоново" – лифтова станция, район ”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ при граници: южна регулационна граница на кв. 1, м. "Малинова долина" – Бункера – III етап, резервоар „Под Симеоново”,...

07.06.2021

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват: УПИ IV – „за супермаркет“ и УПИ VII – 576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I – „за жил. строителство и КОО“, УПИ III – 242 и УПИ V – 171, кв. 227, м. “Павлово – Бъкстон“,...

07.06.2021

Район „Оборище“ обявява представяне на Проект за Паметник на американския президент Удроу Уилсън, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.402.51, с административен адрес: площад „Бански“, район „Оборище“ – СО – възложители на проекта са Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България

04.06.2021

Район "Витоша'’ – СО, обявява обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXI-174, кв. 63, улица от о.т. 72 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица о.т. 72б – о.т. 72г и о.т. 78в – о.т. 72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. “Симеоново-север“

03.06.2021

Район "Младост" обявява процедура по обществено обсъждане във връзка с обект: Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I – "за озеленяване и инженерна инфраструктура", м. кв. "Горубляне“

02.06.2021

Район „Триадица“ обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството, ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“

31.05.2021

Район "Младост" обявява обществено обсъждане във връзка с обект: "Спортен обект футболно игрище – стадион в община „Младост“, кв. „Горубляне“, с предназначение – спорт и озеленяване, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем"

28.05.2021

Район „Овча купел“ обявява обществено обсъждане във връзка с представяне проект на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І – за озел. и коо в кв. 62 м. “Овча купел“ и план-схема по ч. “Канализация“ съгласно чл. 108 от ЗУТ

21.05.2021

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...