Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – план-извадка – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) за УПИ I – „за магазини и озеленяване“ и УПИ VIII – „за ЖС“, кв. 18, м. ж.к. "Люлин – 6 м.р.“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.101 и о.т.104, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част Топлоснабдяване, СО – район „Люлин“

08.12.2023

Район „Красно село“ обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ IV-1139 “за обществено обслужване и бензиностанция” за промяна предназначението в „за смесено предназначение, бензиностанция, ПГ и ТП“ и изменение на плана на застрояване на УПИ IV, кв. 45, м. „ж.к. Бели брези“

07.11.2023

Столична община – район „Студентски“ уведомява за издадена Заповед № РСТ23-РД09-291/25.10.2023 г. на кмета на район „Студентски” за отмяна на Заповед №РСТ23-РД09-268

27.10.2023

Район „Студентски“ обявява обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за peгулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I „за образование - общественообслужващи функции на ВУЗ”, кв. 120, ПИ с идентификатор 68134.1605.2633 за образуване на нов УПИ IX-2633 „за ЖС“

10.10.2023

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за „ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПР) за УПИ ХXV-955 по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2194.952 по КККР за създаване на нов УПИ XXV-952 „за ЖС“ и ИПР на контактни УПИ I- „за лесопарк", УПИ XXVI-94 и УПИ XXVII-954, кв. 121, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“

29.09.2023

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за представяне на „Благоустройствени дейности в ПИ с идентификатор 02659.2193.3021, УПИ І-парк от кв. 82 по плана на м. „гр. Банкя“, район „Банкя“ – СО”

01.09.2023

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”

25.08.2023

Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за ЖС“, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район „Люлин“ за образуване на нов УПИ VIII-562,196, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район „Люлин“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4354.562 и 68134.4354.196 (стар), нов ПИ с идентификатор 68134.4354.787 по КККР, и план схеми по чл. 108 от ЗУТ, СО – Район „Люлин“

24.08.2023

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 29.08.2023 г. (вторник) на публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. ​​​​​​​и Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г.

21.08.2023

Район "Младост" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“, кв. 29, м. „Младост 4“

28.07.2023

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...