Назад

Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн; Обособена позиция № 2: Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн”; Обособена позиция № 2: „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация“.

Процедурата е открита с Решение №РД-09-268 от 25.09.2014 г.

Срок за подаване на оферти: 10.11.2014 г. Час: 16:30.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Решение за промяна