Изпълнение на задължителни мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, съгласно раздел IV от Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“

12.09.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Отпечатване и доставка на формуляри, необходими за нуждите на дирекция „Икономика и търговска дейност”

11.09.2013

Обработка на информацията за отчитане на труда и работната заплата и изплащане на суми по извънтрудови правоотношения на служителите в Столична община и СОС, заведенията за социални услуги и ОП "Туристическо обслужване"

11.09.2013

Избор на изпълнител за организация и реализация на мерки за публичност за проект: „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с...

05.09.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Строително-ремонтни работи, свързани с ремонт на покрив и подмяна на дограма на част от сградите, обитавани от животни в Зоологическата градина – София”

02.09.2013

Доставка и монтаж на обзавеждане по обособени позиции: 1. Доставка и монтаж на обзавеждане за Бюра за социални услуги и Клубове на инвалида и пенсионера 2. Доставка и монтаж на обзавеждане за Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач”

30.08.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на консумативи и оборудване на обект: „Депо за неопасни отпадъци Садината”, част от проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община” в т.ч. и монтаж, по обособени позиции"

30.08.2013

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” за обект: Изграждане на „Защитено жилище” в УПИ Х-140, кв.85, м. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София

29.08.2013

Доставка на нова механизация и оборудване за нуждите на депо – Садината, район Кремиковци

29.08.2013

Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по обособени позиции както следва: 1 брой автобус; 3 броя леки автомобила”, съгласно технически спесификации

26.08.2013