Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034” Обособена позиция №1: „Паркови и тротоарни...

15.11.2013

Поддържане на проходими инсталационни колектори (ПИК) и помпени станции на територията на гр. София

14.11.2013

Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност на Столична община

13.11.2013

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект за столичен интегриран градски транспорт по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” по обособени позиции

13.11.2013

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото „Ариана” в парк Борисова градина

11.11.2013

Доставка на 1600 броя компостери за фамилно компостиране с обем 600 литра, 1600 броя активатори с обем 700 мл. и изработване на информационни материали, както следва: 1600 броя ръководства за ползване на компостери; 1600 броя стикери, удостоверяващи, че компостерите са собственост на Столична община

08.11.2013

Доставка на широколистна, иглолистна дървесна растителност, храсти, цветя, тревен чим и тревни смески, необходими за засаждане на територията на зелената система на Столична община за 2014-2015 по обособени позиции: 1. Обособена позиция: Дървесна и храстова растителност; 2. Обособена позиция: Цветя; 3. Обособена позиция: Тревен чим и тревни смески

08.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:„Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на служителите (по трудово и служебно правоотношение), които работят и служат в администрацията на Столична община с работодател кмета на Столична община”

06.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи в: 1. Дирекция „Социални дейности" и Бюра за социални услуги – 69 работни места. 2. Дом за стари хора – кв. „Дървеница” – 17 работни места. 3. Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер – 6 работни места. 4. Дом за слепи лица – ул. „Балша” № 23 –...

04.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци с известен или неизвестен състав и неизвестен собственик”

04.11.2013