Подмяна на канализационна тръба и изграждане на ревизионна шахта в сутерена на сградата на Столична община на ул. „Московска” № 33

26.08.2013

Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ

23.08.2013

Поддържане на технически съоръжения по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи помпена станция в Зона Б-5”; Обособена позиция 2 – „Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи Минерален извор „София-център”

20.08.2013

Преустройство на съоръженията на трамвайния релсов път на кръстовище бул. „Витоша” и ул. „Алабин”

20.08.2013

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции

09.08.2013

Вертикална планировка” на обект „Физкултурен салон и плувен басейн към 88 СОУ, П-Л V, кв.114, район „Овча купел”- довършване

09.08.2013

Поставяне на фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадки по обособени позиции: Обособена позиция №1- 10 бр. Комбинирани площадки; Обособена позиция №2- 2 бр. Стрийт фитнес площадки; Обособена позиция №3- 2 бр. Площадки с по 6 бр. Мултифункционални фитнес уреди

08.08.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:„Ремонт на помещенията в следните заведения за социални услуги: 1. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди – ул. „Слатинска” № 26-28; 2. Дневен център за хора с психични разстройства – ул. „Екзарх Йосиф” № 59, ет.7; 3. Център за временно настаняване „Св. София” – ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 51А; 4. Дирекция „Социални дейности” – бул. „Княгиня...

08.08.2013

Одит на проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол“ и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни...

05.08.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:„Доставка на зърно, необходимо за изхранване на животните в „Зоологическа градина – София” по следните обособени позиции: І. Позиция: Доставка на 1500 кг ечемик. ІІ. Позиция: Доставка на 11000 кг жито. ІІІ. Позици: Доставка на 36000кг овес. ІV. Позиция: Доставка на 1100 кг просо. V. Позиция: Доставка на 3000 кг царевица. VІ. Позиция: Доствка на 10 000кг шарен слънчоглед

02.08.2013