Изграждане на модулни наблюдателни комплекси – метални кули за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на гр. Бухово, район „Кремиковци”, в землището на с. Плана, район „Панчарево, в землището с. Бистрица, район „Панчарево и център за мониторинг и контрол в гр.София.”, финансирана по проект „Изпълнение на Проект "Устойчиво управление на горите и...

08.10.2013

Доставка на хранителни продукти за нуждите на комплексите за детско хранене /КДХ/ на територията на Столична община по обособени позиции

07.10.2013

Доставка на хранителни продукти в заведения за социални услуги, по обособени позиции: 1.Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница”; 2.Дом за стари хора „Горна баня”; 3.Дом за стари хора Зона Б-5; 4.Дом за слепи лица; 5.Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Подгумер; 6.Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”

04.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Извършване на авариен ремонт в помещенията на 4-тия етаж в сградата на ул. „Оборище” № 44"

03.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на стаи в сградата на Столична община (обект 100 А) в с. Панчарево, ул. „Лешник” № 6”

26.09.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Подмяна на дървена дограма с PVC дограма в сградите на ул. „Будапеща” № 17, етаж 6 и на пл. „Славейков” № 4, ет. 4, помещенията на дирекция „Култура” на Столична община”

26.09.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 8 000 броя микрочипове за идентификация на безстопанствени и домашни кучета"

24.09.2013

Изготвяне на интернет сайт за проект: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, ОП „Околна среда 2007-2013”, съгласно техническо задание

19.09.2013

Избор на изпълнител за организация и реализация на мерки за публичност за проект №DIR-51011116-78-162 „Инженерна инфраструктура на местност „Бул.Сливница“-IIетап, между улица „Минск” и бул.”Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16...

18.09.2013

Доставка и монтаж на 600 броя електронни информационни табла” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРР"

18.09.2013