Заглавие Дата на публикуване
Доставка и инсталация на апаратура за отделение по образна диагностика и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура 23.04.2013
Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. 22.04.2013
Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София 22.04.2013
Основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по обособени позиции 19.04.2013
Извършване на строително-монтажни и ремонти работи в самостоятелните детски ясли на територията на град София по обособени позиции": 1.Обособена позиция №1 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 36, Детска ясла 56, Детска ясла 57 и Детска ясла 12; 2.Обособена позиция №2 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 1, Детска ясла 28 и Детска ясла 21; 3.Обособена позиция №3 - Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 70, Детска ясла 51, Детска ясла 48, Детска ясла 41 и Детска ясла 31; 4.Обособена позиция №4 - Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 55, Детска ясла 35, Детска ясла 44 и Детска ясла 69; 5.Обособена позиция №5 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 45 и Детска ясла 46 16.04.2013
Доставка чрез наем на лек автомобил за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България 12.04.2013
Модерната администрация – гарант на модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011г., анекс №1 от 23.12.2011 г. и анекс 2 от 06.12.2012 г. между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. 12.04.2013
Възстановяване, подмяна и ремонт на ограничителни системи за пътни превозни средства и парапети на мостови съоръжения в границите на Столична община 11.04.2013
Реконструкция на бул. „Копенхаген” (“Универсиада”) в участъка от ул. „Обиколна” до бул. „Самоковско шосе” след пътен възел при бул.”Цариградско шосе” и Основен ремонт на Надлез по бул. “Цариградско шосе” при бул. “Копенхаген” (бул. “Универсиада”, отклонението за Горубляне) 10.04.2013
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор” 10.04.2013