Обратно Трафик на хора: важна информация за украинските граждани, търсещи закрила в България (BG, UA, EN)

Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

► Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

♦ сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
♦ насилствен/принудителен труд;
♦ робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
♦ отнемане на органи;
♦ просия и други принудителни престъпни дейности.

► В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

За какво да внимавате:

► Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите;

► Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица;

► Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях;

► Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване;

► Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите;

► В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

♦ Единен европейски номер за спешни случаи: 112
♦ Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50
♦ Национална телефонна линия срещу трафика на хора (фондация "Кампания А21"): 0800 20 100
♦ Гореща телефонна линия (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“): 0700 17 670
♦ Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111

Потърсете повече информация за трафика на хора на www.antitraffic.government.bg


ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАХИСТУ В БОЛГАРІЇ  (UA)

Люди, які тікають із зон військового конфлікту, шукаючи захисту в інших країнах, надзвичайно вразливі до причетності до торгівлі людьми та експлуатації.

Торгівля людьми – це тяжкий злочин проти людей, серйозне порушення прав людини та зловживання людською гідністю.

► Торгівля людьми завжди передбачає експлуатацію жертв у різних формах:

♦ сексуальна експлуатація, включаючи примусову проституцію;
♦ примусова/обов'язкова праця;
♦ рабство, примусова послух і подібні практики;
♦ видалення органів;
♦ жебрацтво та інші примусові злочинні дії.

► У Болгарії використання послуг, які надаються жертвами торгівлі людьми, є злочином.

На що звернути увагу:

► Не розголошуйте свої документи, що засвідчують особу, нікому, крім державних службовців.

► Не показуйте, скільки у вас грошей, і не віддавайте іншим свої особисті речі, особливо мобільний телефон.

► Завжди інформуйте своїх близьких про те, де ви перебуваєте, і підтримуйте з ними зв’язок, якщо це можливо.

► Будьте уважні при організації транспорту та проживання.

► Коли вам запропонують роботу, дослідіть пропозицію і в разі сумнівів зверніться до органів влади.

► У разі ризику зверніться по допомогу та зателефонуйте за наступними телефонами:

♦ Єдиний європейський номер екстреної допомоги: 112
♦ Національна комісія по боротьбі з торгівлею людьми: +359 2 807 80 50
♦ Національна гаряча лінія проти торгівлі людьми (Кампанія Фонду A21): 0800 20 100
♦ Гаряча лінія (виконавче агентство “Генеральна інспекція праці”): 0700 17 670
♦ Національна телефонна лінія для дітей (Державне агентство з питань захисту дітей): 116 111

Додаткову інформацію про торгівлю людьми див www.antitraffic.government.bg


HUMAN TRAFFICKING: IMPORTANT INFORMATION FOR UKRAINIAN CITIZENS SEEKING PROTECTION IN BULGARIA (EN)

People fleeing areas of military conflict seeking protection in other countries are extremely vulnerable to involvement in human trafficking and exploitation.

Human trafficking is a serious crime against the person, a serious violation of human rights and abuse of human dignity.

► Human trafficking always involves the exploitation of victims in various forms:

♦ sexual exploitation, including forced prostitution;
♦ forced / compulsory labor;
♦ slavery, forced obedience and similar practices;
♦ removal of organs;
♦ begging and other coercive criminal activities.

► In Bulgaria, the use of services provided by victims of trafficking is a crime.

What to watch out for:

► Do not disclose your identity documents to anyone other than government officials.

► Do not show how much money you have and do not give your personal belongings, especially your mobile phone to others.

► Always inform your loved ones about where you are and keep in touch with them if possible.

► Be careful when arranging transport and accommodation.

► When you are offered a job, research the offer and in case of doubt, contact the authorities.

► In case of risk, seek help and call the following telephone numbers:

♦ Single European Emergency Number: 112
♦ National Commission for Combating Trafficking in Human Beings: + 359 2 807 80 50
♦ National hotline against trafficking in human beings (Foundation Campaign A21 ): 0800 20 100
♦ Hotline (Executive Agency “General Labor Inspectorate”): 0700 17 670
♦ National telephone line for children (State Agency for Child Protection): 116 111

Find more information about human trafficking at www.antitraffic.government.bg