Назад

Общинско жилище, ако имаш само една кола


23.12.2020 г., с. 7

 

СПОРЕД НОВА HAPEДБBA НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общинско жилище, ако имаш само една кола

Новите наематели няма да могат да купуват имота

 

СОФИЯ СИМЕОНОВА

Новите наематели в общинско жилище не могат да имат повече от едно МПС на домакинство.

Това е заложено в нова наредба за управление на общинските жилища на общината, съобщиха от Столичния общински съвет (СОС).

Новите наематели няма да имат право да купят имота, в който са настанени да живеят. Те ще трябва и да застраховат жилището в полза на кметството за целия срок на договора, както и да платят еднократен депозит. С новите изисквания се забранява използването на отпадъци за отопление. Разпоредбите са част от мерките, които Столичната община налага с цел опазване чистота на въздуха в града, посочват от СОС.

Заварени

С новия документ обаче няма да има промяна при заварено положение. Настоящите наематели ще продължат да ги използват по реда, по който са настанени в тях, както и ще могат да използват всички регламентирани възможности за тяхното купуване. Няма промени и в наемната цена.

Фондове

Създават се два жилищни фонда: „Настаняване под наем при условията на нормиран наем" и „Настаняване под наем при условията на пазарен наем,,. Първият фонд, в който наемът е нормиран, е за лица и семейства, които са в риск от бедност и социално изключване. В тази група например са младежите, които напускат специализираните институции, хората с трайна степен на увреждания над 71 %, самотни родители, преподаватели във висши училища или научни институции до 35-годишна възраст с образователна степен "доктор" и други.

Срок

Жилището може да се ползва само за срок от 5 години и това е част от политиката за стимулиране на хората да излязат от икономическо-социална изолация. Това условие не важи за лицата с трайно намалена над 71% работоспособност. Фондът за настаняване в жилища на пазарен наем е за домакинства, които могат да ги наемат чрез тръжна процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Срокът за наемане на такова жилище е 7 години.

Проектът за наредба въвежда нов диференциран подход към начина на определяне на цената на нормирания наем според спецификата на домакинството. За тези, които са по пазарен наем, цената се формира по наредбата за търговете. С новата наредба се определят резервни жилища за домакинства, пострадали при бедствия и аварии. Проектът за наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от 60 дни.