Назад

София чака над 14 000 нови преселници

07.04.2020 г., стр. 15

11 500 софиянци пък готови да напуснат, повечето - в чужбина

Всеки 5-и българин има нагласа да смени града си

Несемейни и до 29 г. най-често са привлечени от живот в столицата

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Нови 14 300 души ще се заселят в близко бъдеще в София. Това показва проучване на общинското предприятие „Софпроект" за очакваната миграция към столицата, което е направено преди пандемията.

Националното представително проучване показва, че при нормални условия броят на населението в столицата няма да се промени драстично през следващите години, а София остава притегателен център за млади хора, търсещи възможности за реализация. Изследването е проведено през миналата година, но данните бяха публикувани вчера.

„Безспорно всяка по-значима промяна в икономическия и социалния живот, в каквато се намираме в момента - ситуация на пандемия, ще повлияе върху бъдещите решения на хората. Към момента обаче е невъзможно да бъдат предвидени факторите, които ще формират миграционното поведение на населението след края на извънредната ситуация", подчертаха от „Софпроект".

Изследването е възложено на „Региостат" ЕООД с водещи експерти демографа доц. д-р Йордан Калчев и статистика доц. д-р Александър Цветков. Теренната работа е проведена от „Маркет линкс", като в анкетата са участвали 2800 души от 16 до 65 г. от цялата страна.

Според проучването 20% от населението в страната, или 908 000 души на възраст 16 - 65 години, има намерение да промени населеното място, в което живее. А 13% от тези потенциални мигранти планират да се преселят в София.

Очакванията са близо 9% от тях да дойдат в столицата от областни градове, а 4% - от села.

Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират около 12% от заявените намерения. Така според проучването в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14300 души.

11% от анкетираните столичани, или 93 000 души между 16 и 65 г., пък заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място, най-често в чужбина. При реализация на 12% от заявените намерения социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 софиянци може да напуснат града.

Така според данните за потенциалната миграция от и към София се очаква в близките години в резултат на механичния прираст на населението в общината то да нарасне с 2700 души на възраст 16 -65 г.

Над 64% от анкетираните столичани са заявили, че са родени в София. 36% са се преселили в столицата в различни периоди от живота си. Основните причини за това са сключване на брак, развод, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование.

Най-много са дошлите от малки градове - 31%, 28% са пристигналите от областни градове, а 15% -от села.

Относително голям е и делът на миграцията между населените места в самата Столична община

2,5% от хората, заживели в София, са дошли от селищата около нея. Много по-голям по обхват - 22 %, обаче е потокът от града към периферията на общината, сочат данните от изследването.

Най-голямото преселение към столицата е реализирано през последните 10 г. - 30% от мигрантите в София са от този период. Около 28% от преселниците живеят в София в период от 11 до 20 г., 22% - от 21 до 30 г., и 20% - над 30 г.

София привлича основно млади до 29 години, които не са семейни - 70% от анкетираните. 20% са във възрастовата група от 30 до 49 г. и едва 5% са над 50-годишни.

Най-много от потенциалните преселници в София - 49%, са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност, с висше образование са 23%, а с по-ниско - 27%. 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% учат. Близо 11% са безработните.

За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването са по-високи доходи и стандарт на живот.

Осигуряването на работа е мотив за 51%. Започването на работа по придобитата квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28%. 20% търсят по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри битови условия на живот.

Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента в София, пък е насочена основно към преселване в друга държава. Над половината от потенциалните мигранти - 57 %, се очаква да тръгнат към чужбина. Към по-малки градове и села у нас ще се насочат 15%, а към областни градове - 7%. Иначе преселванията в границите на Столичната община са 3%.

Най-много от потенциалните емигранти от София - 46%, са млади хора между 16 и 29 г. 40% от столичаните на възраст от 30 до 49 години планират да заживеят на друго място. Най-малко - 13%, са хората от 50 до 65 г., заявили намерение да напуснат столицата.

41% от потенциалните емигранти от София са висшисти, а 40% - със средно образование. 19% са завършили едва основно. Най-често посочваната причина за напускане на столицата отново е осигуряването на по-високи доходи - декларират го близо 57%, а намирането на работа е стимул за 33 %. Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти. Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са стимули за част от потенциалните желаещи да напуснат София.

В изчисления очакван брой на потенциалните заселници в София не са включени имигрантите -български и чужди граждани, които идват от чужбина и се установяват да живеят в столицата. По данни на националната статистика през последните 5 г. средногодишно около 5000 души. В проучването не е включено и населението на възраст до 16 и над 65 години, уточняват от „Софпроект".