Назад

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - район "ОВЧА КУПЕЛ" Бул. "Цар Борис III" №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РА-50-859/ 15.12.2017 г. на Главния архитект на гр. София е допуснато да се изработи проект на подробен устройствен план с териториален обхват: ПИ с идентификатор 68134.4324.4448, попадащ в м. "в.з. Люлин".