Назад

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - район "ОВЧА КУПЕЛ" Бул. "Цар Борис III" №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РД-09-50-868/ 19.12.2017 г. на Гл. архитект на СО е наредено да се изработи служебно проект за изменение на действащия план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I - "за озеленяване" от кв. 20а, УПИ I - "за озеленяване, гаражи и магазини" и УПИ VII "за буферен паркинг и автогара" от кв. 21, ИПУР - улица от о.т.7 до о.т.25а м. "жк Овча купел-2".