Назад

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - район "ОВЧА КУПЕЛ" Бул. "Цар Борис III" №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РА 50-850/ 15.12.2017 г. на Главния архитект на С0 е разрешено да се изработи проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ X-7997 "за търговски комплекс, общ. хранене, обсл. дейности и трафопост" и улица от о.т.20 до о.т.75 кв. 16 м. "Юбилейна гора -1 и II ч."