Назад

БНБ одобри вливането на Сибанк в ОББ

Управителният съвет на БНБ разреши преобразуването на „Сибанк" чрез вливане в „Обединена българска банка". Разрешението се издава при договорните условия, че ОББ ще придобие цялото имущество на „Сибанк" и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки.

Управителният съвет на БНБреши да издаде и предварително одобрение за сделката за придобиване на 67,64% от Общинска банка от Novito Opportunities Fund AGmvK.