Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2022 г. 17.09.2021
Kонсултации и изследвания за диагностика на COVID-19 инфекция 17.09.2021
Месец октомври – обявен за месец за борба с рака на гърдата 17.09.2021
Съобщение до гражданите за временно прекратяване водоподаването към чешмите от водоналивен кът на пл. "Бански" 15.09.2021
Инвестиционно предложениe за: „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за охлаждане (и/или промишлени цели)” на територията на м. Чумарица, с. Долни Богров, район „Кремиковци”, с възложител „БАРИТ МАЙНИНГ” ЕООД 14.09.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на обществен многоетажен паркинг” в УПИ II „За покрит пазар и етажен паркинг” в район „Надежда”, с възложител „Софийски имоти” ЕАД 13.09.2021
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)” в район „Искър”, с възложител „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД 13.09.2021
Инвестиционно предложение за: „Обновяване на "Княз-Борисова градина – историческа част" и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня в "Княз-Борисова градина“, с възложител Столична община 13.09.2021
Съобщение на Басейнова Дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 10.09.2021
Столична община съобщава за постъпила информация във връзка с инвестиционно предложение:„Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване” 07.09.2021