Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение: „Производство на бетон и бетонови изделия” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.3, ул. „Никола Зозиков” № 1, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ЦЕМКО” ЕООД 15.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Курило” до п/ст „Металургична” през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД 13.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV „Металургия – Негован” в землището на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД 13.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10 м” в поземлен имот в с. Войнеговци, район „Нови Искър”, с възложител „РМ Имоти” ЕООД 12.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 75 м” в поземлен имот в район „Триадица”, Столична община, с възложител „Интер Сервиз” ЕООД 12.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 50 м” в поземлен имот на ул. „Св. Климент Охридски”, район „Студентски”, с възложител „Джи Пи Авто” ЕООД 12.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Инсталация за рециклиране на разтворители“ на площадката на „Лакпром“ АД, с. Световрачене, ул. „Синчец“ № 16, район „Нови Искър“, с възложител „Лакпром“ АД 11.10.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на магазин, офиси, автомивка и собствен водоизточник – тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 40 м” в поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2709, район „Връбница”, СО, с възложител Л. Христов 06.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за обществено обслужване в областта на културата с магазини и обществено хранене и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 – 80 м” в поземлен имот с идентификатор 44063.6209.3215, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АРТ СУВЕНИРИ“ ООД 06.10.2021
Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщават за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590997/27.07.2015 г., чрез съществуващо водовземно съоръжение – „ТК – "Северен парк" – СО – София“ 06.10.2021