Дирекция "Общински приходи" на Столична община и 22-те районни отдела към нея предоставят следните административни услуги:

 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство;
 • издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък;
 • издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци;
 • издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства;
 • предоставяне на данъчна и осигурителна информация;
 • издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
 • издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси;
 • издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство;
 • издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси;
 • заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК във връзка с чл. 79 от Закона за собствеността;
 • заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към Закона за местни данъци и такси;
 • издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси;
 • издаване на служебна бележка относно обстоятелства за МПС.

Услугите са достъпни чрез Автоматизираната информационна система "Общински електронни услуги" (АИСОЕУ), категория "Местни данъци и такси" на адрес: https://usl.sofia.bg/ePortal/pages/services.xhtml

Услугите могат да бъдат заявени на гише в Дирекция "Общински приходи", ул. "Георги Бенковски" № 12, ет. 3, ст. 301 или в 22-те районни отдела на Дирекция "Общински приходи", като за част от услугите е предоставена възможност за заявяване и по електронен път.

АИСОЕУ предлага следните възможности:

 • избор на определена услуга от списъка;
 • получаване на информация за избраната услуга – кой, къде и как може да я заяви; какви са сроковете за изпълнение; каква такса трябва да се заплати и по коя банкова сметка; какви са необходимите документи, които трябва да се предоставят;
 • сваляне на образец на заявлението/искането за избраната услуга (.pdf формат);
 • регистрация като потребител на АИСОЕУ и ако гражданинът или представителят/служителят на юридическо лице разполага с удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги, заявяването на услугата по електронен път.
При заявяването на електронна услуга, в зависимост от качеството на заявителя и вида на услугата, резултатът може да бъде получен на гише или електронно, чрез системата.