Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в Детски градини на територията на района 24.01.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт в отдел „Правно обслужване“, служебно правоотношение 21.01.2020
Район ”Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и секретар МКБППМН” на СО – район „Изгрев” 20.01.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне” 17.01.2020
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации“ за 2020 г. 14.01.2020
Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един началник-екип на пълен работен ден (8 часа) и един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 14.01.2020
Столична община обявява процедура за подбор на един външен член на Одитния комитет 10.01.2020
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Свети Стилиян” – ж.к. „Люлин” 18.12.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document