Заглавие Дата на публикуване
Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 25.05.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Съоръжения и инсталации за отпадъци“, д-я „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ 25.05.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 25.05.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ 25.05.2022
Район "Илинден" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция „Контрол по строителството“ 25.05.2022
Район "Илинден" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 25.05.2022
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Красно село" – 6 работни места 23.05.2022
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "началник-отдел" „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 20.05.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: Център за работа с деца на улицата „Посока“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“ на територията на Столична община 18.05.2022
Столична община обявява подбор за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 17.05.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document