Назад

Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността "старши експерт" „Инфраструктура“ към отдел „Териториално планиране“

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РК22-РД09-466/15.07.2022 г.

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

 

1. За длъжността "старши експерт" „Инфраструктура“ към отдел „Териториално планиране“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен – "бакалавър";
 • Област на висшето образование – “Пътно строителство“;
 • Минимален професионален опит – 1 (една) година;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Умения за прилагане на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността. Познаване на нормативните документи –  ЗУТ, ЗУЗСО, ЗАНН и други, относими законови и подзаконови актове, свързани с изпълнение на задълженията;
 • Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- Осигурява обработката, обобщаването и предоставянето на задачите, касаещи ремонти и поддръжка на пътната инфраструктура и инженерните мрежи на територията на района;

- Контрол и участие при извършването на ремонтните работи качествено и в срок по инженерната и пътната инфраструктура.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1000,00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 18.07.2022 г. до 31.07.2022 г. вкл.

Документите се подават:

- лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или

- на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.net

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село“ с адрес www.krasnoselo.bg.

За информации телефон: 0885129992 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document