Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

05.02.2018

Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост за изграждане на обект: “Три броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване”, кв. "Горна баня" и район „Овча купел“

02.02.2018

Инвестиционно предложение на „БУЛУИНГС” ЕООД за „Изграждане на работилница с автодиагностичен център"

02.02.2018

Инвестиционно предложение на "Краф груп" ЕАД за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване на вилно селище "Орехите" в с. Панчарево

30.01.2018

Инвестиционно предложение от Софийска Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“ за преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда от „учебна сграда“ в „общежитие“

25.01.2018

Съобщение за Решение на РИОСВ гр. София № СО–1–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: "Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община"

25.01.2018

Съобщение за Решение № СО–02–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община

25.01.2018

Инвестиционно предложение на "Хидра Метал" ООД за разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса в поземлен имот кв. Горубляне, район Младост

24.01.2018

Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

22.01.2018

Инвестиционно предложение на “АУТО-БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци на излезли от употреба ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, ОМ и на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и обособяване на автосервиз и складови помещения

12.01.2018