Инвестиционно предложение за: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в ПИ с идентификатор 68134.626.1404, за който е отреден УПИ XIV-1404, кв. 357, местност: В. Левски, комплекс „Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София – ново инвестиционно намерение

05.06.2018

Инвестиционно предложение за строеж: ’’Склад за съхранение на метални изделия без опаковки”, в УПИ XI-903, кв. 1, м. Япаджа, кв. "Враждебна", р-н „Кремиковци”, гр. София

05.06.2018

Инвестиционното предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 – гр. София"

05.06.2018

Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПР за ПИ с идентификатор 68134.1331.2053 по КККР на район “Надежда” – СО, отреден за УПИ ХУП-2053 – за жилищно строителство, кв. 30, местност: кв. "Требич", район „Надежда“ – СО

05.06.2018

Столична община информира заинтересованите страни за дейностите и сроковете за провеждане на обществени консултации по проект на Задание за изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021-2026 г.

01.06.2018

Промяна в инвестиционното си предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“

25.05.2018

Инвестиционно предложение за „Строителство на Автокозметичен център" в ж.к. "Люлин 9" с възложител фирма „АНТОНОВ – 2014“ ЕООД

25.05.2018

Инвестиционно предложение за „Магазин за хранителни и битови стоки тип LIDL с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия”

25.05.2018

Инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец „ТК Софийски имоти" и автоматизирана поливна система на територията на м. Парк „Възраждане"

25.05.2018

Инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя за ПИ с идентификатор 44063.6207.896, местност „Висо“, с. Лозен по КККР на район „Панчарево“ – СО, за строителство на обект: „За обществено обслужване и търговска дейност“

18.05.2018