Инвестиционно предложение за: ”Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за ГТП”, УПИ III-2227, кв. 27, ПИ: 68134.2823.2227, м. „Бул. СЛИВНИЦА“, СО – район „Връбница“

13.06.2018

Инвестиционно предложение за: "Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600"

13.06.2018

Инвестиционно предложение за „Построяване на еднофамилна жилищна сграда – сглобяем тип от термопанели“, район „Нови Искър“, с. Кубратово

12.06.2018

Инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 65601.5479.607, по КККР на район „Нови Искър“ – СО и създаване на УПИ VIII-607 – за обществено обслужване и безвредно производство, кв. 37, местност с. Световрачене район „Нови Искър“ – СО

08.06.2018

Столична община обявява открит обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: Петролна база „Сакса“, гр. Нови Искър, кв. "Курило", УПИ IV-531, к.л. Б-15-3-Г, ПИ пл. № 531

05.06.2018

Инвестиционно предложение за изготвяне на: ПУП – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване в ПИ 68134.420234, м.в.з. “Люлин”, район „Овча купел“, кв. "Горна баня"

05.06.2018

Инвестиционно предложение за: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в ПИ с идентификатор 68134.626.1404, за който е отреден УПИ XIV-1404, кв. 357, местност: В. Левски, комплекс „Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София – ново инвестиционно намерение

05.06.2018

Инвестиционно предложение за строеж: ’’Склад за съхранение на метални изделия без опаковки”, в УПИ XI-903, кв. 1, м. Япаджа, кв. "Враждебна", р-н „Кремиковци”, гр. София

05.06.2018

Инвестиционното предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 – гр. София"

05.06.2018

Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПР за ПИ с идентификатор 68134.1331.2053 по КККР на район “Надежда” – СО, отреден за УПИ ХУП-2053 – за жилищно строителство, кв. 30, местност: кв. "Требич", район „Надежда“ – СО

05.06.2018