Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, в поземлен имот с адрес: гр. София, м. „НПЗ Военна рампа – Запад”, бул. „Илиянци” № 16, район „Сердика”, с възложител „ИМПОРТ ЕКСПОРТ М” 20.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване” в с. Волуяк, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ЕКОСОНИК” ЕООД 12.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.2375, район „Триадица”, Столична община, с възложител „ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 3” ЕООД 10.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел с височина 7,5 м в УПИ XLI-3338 и изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради и спортно игрище в XLVI-3338, 3270, 1800, 2023, 2725”, район „Витоша”, Столична община, с възложител „ПИТ КЪМПАНИ” ООД 10.01.2022
Инвестиционно предложение: „Използване на съществуваща индустриална площадка за балиране и съхранение на рециклируеми отпадъци, представляващи смесени пластмаси, обозначени с код 19 12 04 – „Пластмаса и каучук” до предаването им за последващо оползотворяване”, в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.81, с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД 07.01.2022
Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци” в имот идентификатор 68134.504.41, кв. Бенковски, район „Сердика”, Столична община, с възложител „ВГ ТРЕЙДИНГ” ЕООД 07.01.2022
Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м” в поземлен имот в землището на гр. Бухово, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ГЕОСТРОЙ” АД 06.01.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане сондажен кладенец за захранване на поливна система” в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.2440, район „Триадица”, Столична община, с възложител „ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 5” ЕООД 06.01.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондажен кладенец с проектна дълбочина 60 – 65 м” в поземлен имот с идентификатор 04234.6992.10, м. „Козарико”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител К. ЧОЛАКОВ 16.12.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за обществено обслужване в областта на културата с магазини и обществено хранене и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 – 80 м” в поземлен имот с идентификатор 44063.6209.3215, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АРТ СУВЕНИРИ“ ООД 16.12.2021