Назад

Инвестиционно предложение на „ВЕСАЧЕ“ ЕООД за проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване за ПП нужди и други цели за обект: „Складове за търговия, офиси и изгребна яма“, район "Кремиковци"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„ВЕСАЧЕ“ ЕООД; ЕИК: 200794121
Седалище и адрес на управление: Град Пазарджик, 4400, ул. „Генерал Гурко“ № 6, ет. 4, община Пазарджик, област Пазарджик.
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване за ПП нужди и други цели за обект: „Складове за търговия, офиси и изгребна яма“ в ПИ с идент. 68134.8600.1369, м. „Новото ливаде“, кв. „Враждебна“, по КККР на град София, Столична община – район „Кремиковци“, ЕКАТТЕ 68134-22, област София (столица)”.

Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на един брой кладенец за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова дирекция – Дунавски район – град Плевен. Подземната вода ще се ползва за осигуряване на вода ПП нужди и за други цели – измиване на прилежащи площи и поливане (оросяване) на тревни площи в района на обекта.
За ИП: „Изграждане на нови складове за търговия и офиси“ в УПИ V- 511 – за обществено обслужване, кв. 26, за м. „Голямата локва – Търговски парк – София“, ПИ с идент. 68134.8600.1369, район „Кремиковци“, Столична община“ има издадено Становище с изх. № 15957-424/17.01.2019г. на РИОСВ – София.

Кладенецът ще бъде изграден в ПВТ: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина (код BG1G00000NQ030) или в ПВТ: или Порови води в Неогена – Софийска котловина (код BG1G000000N033).

Местоположение: Кладенецът е предвиден на територията на ПИ с идент. 68134.8600.1369, м. „Новото ливаде“, кв. „Враждебна“, по КККР на град София, Столична община – район „Кремиковци“, ЕКАТТЕ 68134-22, област София (столица).
Осреднените географски координати – WGS-84, на имота са:
N 42° 42' 35,56"; Е 23° 26' 12,67".

За ПИ с идент. 68134.8600.1369, м. „Новото ливаде“, кв. „Враждебна“, по КККР на град София, Столична община –район „Кремиковци“, ЕКАТТЕ 68134-22, област София (столица) има издадена скица № 15- 395935 от 18.06.2018 г. от СГКК – град София. Имотът е с площ: 1 527 т2; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Имотът е частна собственост, на фирма „BECAЧE“ ЕООД, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том VII, per. 13867, дело № 958 от 2018 г., издаден от Службата по вписванията – град София.
 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Любомир Илиев – Управител.

Лица за контакти: Инж. Христо Христов – GSM:0888 776 241; e-mail: construction.ood@gmail.com.
Инж. Трендафил Мерачев – GSM: 0899 197 646; e-mail: tmrs@abv.bg.

Пълен пощенски адрес: Град Пазарджик, 4400, ул. „Генерал Гурко“ №6, ет. 4, община Пазарджик, област Пазарджик.
 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС