Назад

Инвестиционно предложение на „ДИ ТИ ЕС ГРУП“ ООД за изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на автокозметичен център, находящ се в гр. София, кв. "Орландовци" - "Малашевци"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ДИ ТИ ЕС ГРУП“ ООД
със седалище и адрес на управление гр. София, район "Сердика", ул. ”Спас Гинев”, бл. 53, вх. Б, ЕИК: 201632656, представлявано от управителя Цветомир Ценов – възложител
 

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на автокозметичен център в недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 68134.509.1713, находящ се в гр. София, кв. "Орландовци" – "Малашевци", ул. „Първа българска армия” № 163.
 

За контакти: Цветомир Ценов, тел. 0896 189 993
 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС