Стратегията за управление на общинската собственост на Столична община е изработена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и обхваща периода 2021 г. - 2023 г. Тя е резултат от прегледа на социално-икономическите фактори, определящи проблемите и насоките за развитие на Столична община чрез общинската собственост като ключов елемент на местното самоуправление за формиране на по-добър жизнен стандарт, за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура.

Стратегията задава рамката, в която ще се определя политиката за развитие на общинската собственост и съдържа основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Столична община, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Стратегията представлява основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

Стратегията за управление на общинската собственост е съобразена със заложените в Закона за общинската собственост основни принципи, с приетите от Столичен общински съвет стратегии и програми на Столична община в различни направления - Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017-2025 г., Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г., Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 г. и други стратегически и програмни документи, както и с Общия устройствен план на София.

Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2023 година, приета с Решение № 533 по Протокол № 37 от 09.09.2021 г. на Столичния общински съвет