Заповед № СОА17-РД91-193/22.05.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община (КСПМ).

Заповед № СОА17-РД91-262/18.07.2017 г.  за създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община (КСПМ).

Заявление за участие в състава на Консултативния съвет за политиките за младежта към кмета на Столична община.

Стратегия за младите хора на Столична община (2017 - 2027 г.)

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 787 по Протокол № 25 от 8.12.2016.

СОФИЯ - ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ

Резюме

Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027)

СОФИЯ - ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ

Настоящата Стратегия София - град на младите и активните е документ, задаващ насоките за изпълнение на младежката политика на общинско ниво и прилагане на целенасочен интегриран подход при нейното реализиране. Стратегията определя стратегически и оперативни цели, конкретни задачи, финансови инструменти, механизъм за управление, мониторинг и оценка, принципи за изпълнение. Стратегията е изработена в резултат на сътрудничество и диалог с гражданския сектор.

Визията на Стратегията е свързана с утвърждаването на София като град на младите, активните и иновативните.

Цели:

Стратегическа цел 1: Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот.

Оперативна цел 1.1. Включване на младите хора в управленската политика на местно ниво-институционална подкрепа

Оперативна цел 1.2. Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез използване на новите технологии - E-youth

Оперативна цел 1.3. Стимулиране на младежката активност - насърчаване на ученически и младежки форми на самоуправление при реализиране на младежки форуми, кампании, дейности.

Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна професионална реализация и личностно развитие на младите хора

Оперативна цел 2.1. Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество

Оперативна цел 2.2. Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора

Оперативна цел 2.3. Развитие на доброволчеството като движеща сила за личностно развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и формиране на гражданско самосъзнание

Стратегическа цел 3: Насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора.

Оперативна цел 3.1. Насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора.

Оперативна цел 3.2. Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.


Очаквани резултати:

  • Създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община.
  • Разширяване на мрежата от бизнес центрове и бизнес инкубатори, предлагащи услуги в подкрепа на млади предприемачи.
  • Увеличаване на дела на успешно реализиралите се млади предприемачи.
  • Увеличаване на участието на младежите в инициативите за професионално ориентиране и реализация.
  • Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора.
  • Повишаване на относителния дял на младите хора в науката и изкуството.
  • Повишаване на броя млади хора практикуващи спортни дейности.
  • Повишаване на активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите.
  • Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми на територията на Столична община.

Пълен текст на Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 г.